ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ C1

Тема: Изпитване на ирисов затвор

1. Цел

Целта на изпитването е опитното определяне на съпротивителната характеристика на ирисов затвор.

2. Опитна уредба

Фиг. 1.1. Схема на опитната уредба за изпитване на ирисов затвор

Лабораторното упражнение се провежда на стенд № 6 “Аеростенд”.

Принципна схема на опитната уредба е показана на фиг. 1.1. Обект на изследване е ирисовия затвор ИЗ, монтиран в тръбопровода Тр с диаметър DТр = 420mm. Изпитването се провежда с въздух, чийто параметри се осигуряват от центробежния вентилатор ЦВ и се регулират с дисковия затвор ДК.

За измерване на скоростта и дебита в тръбопровода се използват скоростомерните тръби СТ1 и СТ2, свързани с диференциалните микроманометри ТМ1 и ТМ2, с показания ?h1 и ?h2. За измерване на хидравличните загуби hM в ирисовия затвор се използва диференциалния течностен манометър ДМ.

3. Измервани величини

· Средна скорост на въздуха в тръбата – c, m/s

Средната скорост на въздуха в тръбопровода се определя от динамичните налягания отчетени от манометрите, свързани със скоростомерните тръби (използват се две скоростомерни тръби с цел повишаване на точността.) Последните са ориентирани срещу течението и са поставени на относителен радиус 0.8566 (вж. упражнение D1).

· Дебит – Q, m3/s

Пресмята се чрез средната скорост и площта на напречното сечение на тръбопровода:

   

· Коефициент на местно съпротивление – ?

Определя се по следната зависимост.

 

· Относителен диаметър на отвора – d

4. Опитни данни

Изследването се провежда за 5?7 отваряния на ирисовия затвор. За всяко отваряне се правят измервания за няколко режима на работа, реализирани с изменение на отварянето на дисковия затвор ДК.

Резултатите за различните отваряния на ирисовия затвор се нанасят и обработват в таблици по образец 1.1.

Образец 1.1

За всяко отваряне се определя коефициента на съпротивление, на базата на определените за различните режими на работа и се нанасят в таблица по образец 1.2.

Образец 1.2

5. Построяване на характеристиките

С получените резултати от таблиците по образец 1.1 се построяват зависимостите на изменение на хидравличните загуби в зависимост от дебита при различни отваряния на ирисовия затвор. Пример е показан на фиг. 1.2.

С данните от таблицата по образец 1.2 се построява съпротивителната характеристика на затвора, пример за такава е показан на фиг. 1.3.

Фиг. 1.2. Хидравлични загуби при различни отваряния на ирисов затвор

Фиг. 1.3. Съпротивителна характеристика на ирисов затвор

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ C2

 

Тема: Изпитване на сферичен затвор

1. Цел

Определяне разпределението на налягането по дължината на тръбопровода преди и след сферичен затвор за различни отваряния.

2. Опитна уредба

Фиг. 2.1. Схема на опитната уредба за изпитване на сферичен затвор

Лабораторното упражнение се провежда на стенд № 6 “Аеростенд”.

Принципна схема на опитната уредба е показана на фиг. 2.1. Обект на изследването е сферичния затвор СЗ, монтиран в тръбопровода Тр1 с диаметър d1 = 190mm. Параметрите на течението в тръбопровода се осигуряват от центробежния вентилатор ЦВ и регулират с дисковия затвор ДК. Налягането по дължина на тръбопровода преди и след сферичния затвор се измерват с течностни манометри, запълнени с вода. Дебитът се определя чрез измерване на средната стойност на скоростта в тръбопровода с помощта на скоростомерната тръба СТ1. Сферичния затвор се задвижва от електродвигател, а отварянето ? се отчита от скалата му.

3. Измервани величини

За построяване на графиките с разпределение на налягането по дължина на тръбопровода е необходимо първоначално да се определи положението на мерните точки по дължина на тръбопровода. За целта се използва линейната координата l по оста на тръбопровода с НАЧАЛО – центъра на сферичния затвор (положителна посока – по посока на течението). Избират се 20 мерни точки, като приблизително половината са преди затвора, а останалите след него.

Налягането hi в i-тата точка, с линейна координата li, се отчита от съответния течностен манометър.

Отварянето ? се отчита от скалата на затвора.

Дебитът Q през сферичния затвор се определя по зависимостта:

 , m3/s

В горната зависимост диаметъра d1 е в m, а динамичното налягане ?h1 е в mmH2O.

4. Опитни данни

Измерванията се правят за няколко отваряния на сферичния затвор. За всяко от тях се отчитат следните величини: налягането в диференциалния микроманометър ТМ1, налягането в мерните точки hi  и отварянето на затвора – ?. Резултатите се нанасят в таблица по образец 2.1.

Образец 2.1

5. Построяване на разпределението на налягането

С получените резултати от таблицата по образец 2.1 се построяват изменението на налягането по дължина на тръбопровода за различните отваряния. Пример е показан на фиг. 2.2.

Фиг. 2.2. Разпределение на налягането по дължина на тръбопровода, преди и след сферичния затвор