ДИПЛОМНИ РАБОТИ
разработени към лаборатория ХЕХТ

Тема Дипломант Година
Ръководител: проф. д-р В. Обретенов
1.  Лабораторен стенд «Осови турбини» (м)  Красимир Д. Николов 2002
2.  Универсален турбинен стенд (м)  Радослав Л. Кискинов 2002
3.  Лабораторен стенд «Вертикална Францисова турбина» (б)  Васил Г. Василев 2002
4.  Лабораторен стенд «Пелтонова турбина» (б)  Калин М. Ангелов 2003
5.  Универсален стенд за изпитване на Францисови водни турбини (м)  Васил Г. Василев 2004
6.  Лабораторен стенд «Хоризонтална Францисова турбина» (б)  Димитър М. Димитров 2004
7.  Стенд за изпитване на центробежни помпи (б)  Милен С. Григоров 2004
8.  Лабораторен стенд «Осова турбина» (б)  Христо Г. Манолов 2004
9.  Моделна Пелтонова турбина (м)  Калин М. Ангелов 2005
10.  Стенд за изпитване на центробежен вентилатор (б)  Боил Г. Колев 2006
11.  Въздушен стенд за изпитване на затворни съоръжения (б)  Веселин. Б. Голубарев 2006
12.  Система за управление на стенд №3 – хоризонтална Францисова турбина (м)  Доньо С. Иванов 2007
13.  Въздушен стенд за моделно изпитване на сферични затвори (м)  Валерий Д. Силянов 2007
14.  Стенд за моделни ИЗСЛЕДВАНИЯ на осови водни турбини (б)  Васил П. Радев 2007
15.  Стенд за моделно изпитване на вятърни двигатели (б)  Петър М. Марчев 2007
16.  Универсален турбинен стенд (б)  Георги Б. Табаков 2007
17.  Автоматизация на стенд за моделни изпитвания на двукратни водни турбини (б)  Йордан Н. Йорданов 2007
18.  Стенд за изпитване на вятърни двигатели (м)  Боил Г. Колев 2008
19.  Стенд за изпитване на вятърни двигатели (м)  Станислав И. Матеев 2008
20.  Енергийно изпитване на моделна двукратна водна турбина (м)  Йордан Н. Йорданов 2009
21.  Система за натоварване на вала на моделна Францисова турбина (б)  Георги Сл. Асенов 2009
22.  Кавитационно изпитване на водни турбини (б)  Георги К. Стоянов 2009
23.  Моделна проточна турбина (б)  Cmо Map Map 2009
24.  Система за видеонаблюдение на експериментите в лаборатория ХЕХТ (б)  Ивайло П. Димитров 2009
25.  Ветропомпен агрегат (б)  Мартин Г. Димитров 2010
26.  Синтез на система за натоварване на вала на моделна Францисова турбина (м)  Милен Н. Найденов 2010
27.  Вятърен двигател с вертикален вал (м)  Петър М. Марчев 2011
28.  Опитно изследване на вятърен двигател с хоризонтарен вал (м)  Cmо Map Map 2011
29.  Моделна Капланова турбина (м)  Цветан К. Кирилов 2013
30.  Система за регулиране на нивото в основния резервоар на лаборатория ХЕХТ (б)  Мирослав И. Тенев 2013
31.  Вълнова водна турбина (б)  Ивелин В. Василев 2013
32.  Моделна вятърна турбина с вертикален вал (б)  Георги Е. Енчев 2013
33.  Моделна нисконапорна двукратна водна турбина (б)  Росен С. Илиев 2014
34.  Вятърна турбина с вертикална ос (б)  Борислав А. Младин 2016
35.  Изследване на агрегат за обезпрашаване на зърнена сушилня (м)  Росен С. Илиев 2016
36.  Вертикална вятърна турбина с направляващ апарат (б)  Петър Н. Николов 2016
Ръководител: ас. д-р Ц. Цалов
1.  Лабораторен стенд «Двукратна турбина» (б)  Александър С. Станилов 2002
2.  Лабораторна помпена станция (б)  Калин В. Василев 2003
3.  Лабораторен стенд за изпитване на нисконапорни двукратни турбини (б)  Теодор П. Миленов 2003
4.  Моделна двукратна турбина (б)  Цветелина Й. Колибарова 2004
5.  Измервателни устройства за дебит в лаборатория ХЕХТ (б)  Емил Д. Панчев 2004
6.  Лабораторен стенд «Пелтонова турбина» (б)  Димитър С. Стайков 2004
7.  Моделна Францисова турбина (б)  Димитър А. Илиев 2004
8.  Стенд за определяне на хидравлични съпротивления (б)  Стоян Ст. Янкулов 2005
9.  Лабораторен преливник (б)  Айнур М. Юсеин 2006
10.  Отводнителна помпена станция (б)  Цветан К. Йорданов 2007
11.  Лабораторна помпена станция (м)  Калин В. Василев 2008
12.  Хидравлична преса за огъване на работни лопатки за турбомашини (б)  Тодор И. Полищуков 2008
13.  Отводнителна помпена станция (б)  Цветомир К. Иванов 2008
14.  Стенд за изпитване на помпи при променлива честота на въртене (б)  Александър Н. Мушиков 2008
15.  Стенд за измерване на дебит в открит канал (б)  Иван Р. Маринов 2008
16.  Стенд за изпитване на цилиндрични затвори (б)  Павел Ст. Стефанов 2009
17.  Сравнителен анализ на планирания и действителния коефициент на полезно действие на турбина "Каплан" във ВЕЦ "Лакатник" (м)  Даниела С. Йорданова 2009
18.  Регулиране на параметрите на входа на стендовете за изпитване на активни турбини в лаборатория ХЕХТ (б)  Веселин Г. Зайчев 2009
19.  Лабораторен стенд за изпитване на високонапорни двукратни турбини (б)  Валя Д. Младенова 2009
20.  Измервателни устройства за дебит в лаборатория ХЕХТ (м)  Теодор П. Миленов 2009
21.  Стенд за измерване на дебит в открит канал (м)  Цветомир К. Иванов 2009
22.  Определяне на параметрите на канал за изпитване на хидрокинетични турбини (б)  Георги Й. Фичев 2011
23.  Модернизация на стенд за изпитване на цилиндрични затвори (б)  Илиян С. Димитров 2012
24.  Ускорител на течението в канал за изпитване на хидрокинетично турбини (м)  Георги Й. Фичев 2013
25.  Тънкостенен лабораторен преливник (м)  Айнур М. Юсеин 2013
26.  Опитна уредба за изследване на осови турбини (м)  Илиян С. Димитров 2015
27.  Затворен стенд за изпитване на водни турбини (б)  Валентин Й. Цветанов 2016
28.  Стенд за изпитване на хоризонтални турбини Францис (б)  Костадин Г. Добрев 2017
29.  Разширяване обхвата на параметрите на затворения стенд в лаборатория ХЕХТ (б)  Марин В. Божанов 2018
30.  Опитна уредба за изпитване на затворни съоръжения (б)  Станислав Т. Додов 2018
31.  Основен резервоар в лаборатория ХЕХТ (б)  Борис В. Стоянов 2018
32.  Опитна уредба за изследване на осови водни турбини (б)  Дженгис Б. Ангелов 2019
33.  Осигуряване на параметрите на входа на моделните блокове за изпитване на водни турбини в лабораторията на ХЕХТ (б)  Стоян А. Кусеров 2019
34.  Пелтонова водна турбина (м)  Мирослав И. Тенев 2022
35.  Вертикална вятърна турбина (б)  Денис М. Хюсниев 2022
36.  Долнобойно водно колело (б)  Калоян С. Станков 2022
37.  Двукратна турбина за много ниски падове (б)  Владимир М. Врабчарски 2022

Означения: (б) – бакалавърска програма; (м) – магистърска програма