МОДЕЛНИ РАБОТНИ КОЛЕЛА


Характеристики на моделни турбини

Модел РО73-А1

Модел РО200-А

Модел П20-2

Модел DТ-27L

Модел B5-N