СТЕНД №8: ХИДРОКИНЕТИЧНИ ТУРБИНИ

Въведение

Изчерпването на запасите от органично гориво на планетата постави остро въпроса за търсене на нови технологии за производство на електроенергия. Един от пътищата за решаване на този проблем е разработването на ефективни системи за усвояване енергиията на свободните водни течения (в реките, моретата и океаните) чрез т.нар. хидрокинетични (проточни) турбини.

Схема на стенда

На фиг.1 е показана принципна схема на стенда.
Фиг.1. Схема на стенда

Скоростта на свободното течение на входа на турбината се осигурява от центробежната помпа 3, тип META 150-NHD-400-38-YC-20-09, производство на фирмата Sigma Olomouc (Чехия).

Фиг.2. Калиброван канал

Тя се задвижва от асинхронния електродвигател 4. Помпата засмуква вода от основния резервоар 1 през смукателния тръбопровод 2 с диаметър 200mm и нагнетява в напорния тръбопровод 5 с диаметър 300/250mm. На изхода на помпата е монтиран иглен затвор 6, с който могат да се регулират параметрите й. Водата постъпва в успокоителната шахта 7, след което преминава в канала 8, който е с правоъгълно напречно сечение (1х1m) и дължина 10m. В началото на канала е инсталиран ускорител на течението 9, който се захранва от едностъпална центробежна помпа 10 тип 6Е50 на ВИПОМ (Видин). Съоръжението е снабдено с 11 дюзи, чийто брой и разположение може да се променя. Изменението на скоростта на течението в канала се осъществява чрез регулиране параметрите на помпата 10 или чрез броя на включените дюзи. Разположението на дюзите е дава възможност да се постигне по-голяма равномерност на скоростното разпределение на течението преди изпитваната турбина.

За създаването на едни и същи условия при изпитването на различни хидрокинетични турбини, както и за ускоряване на течението в зоната на турбината е предвиден калиброван участък с постоянна широчина и достатъчна (за осигуряването на стабилни условия по време на изпитването) дължина – фиг.2. Съоръжението се монтира в канала, като широчината му може да се променя в зависимост от стойността на основния диаметър на работното колело на изпитваната турбина.

В сечение, разположено непосредствено след моделната турбина е монтирана измервателната система 21. С нейна помощ се измерва скоростното разпределение в сечението, в което е разположена турбината (по време на измерването турбината е извън канала). Системата позволява преместването и фиксирането в произволна точка на анемометъра 11. Стендът разполага с два анемометъра: хидрометрично витло и ултразвукова система тип VP002/10 на фирмата Mainstream (UK).

Фиг.3. Моделен блок

В края на канала 8 е разположена преливна стена, през която водата пада в шахтата 12 и по тръбопровода 13 се връща в основния резервоар 1. Нивото на водата в канала се измерва с помощта на ултразвуков нивомер 14.

Моделен блок

По принцип на стенда могат да бъдат изпитвани различни конструкции хидрокинетични турбини с хоризонтален и вертикален вал. В конкретния случай турбината е с вертикален вал, класическа конструкция на Darrieus (H-type). Характерна особеност на конструкцията е възможността за монтиране на работни лопатки с различен брой и форма, като ъгълът на поставянето им в решетката на работното колело може да се променя в широки граници.

Лагерното тяло на турбината е конструирано по начин, който позволява изолиране и отделно измерване на момента от триене в лагерите, каквито са изискванията за изпитване на конвенционални водни турбини, съгласно със стандарт 60193 на IEC. Това е много съществен въпрос в случая предвид сравнително ниските стойности на ефективната мощност.

Натоварването на вала се осъществява посредством електромагнитна спирачка 15, доказала своята ефективност при използването й на стенд №7С (вятърни двигатели с вертикална ос) в лаборатория ХЕХТ.

Турбината е монтирана върху рама. Положението й може да се изменя спрямо оста но канала по широчина и височина. Предвидена е възможност и за промяна на положението на оста на вала на турбината спрямо вертикалата.

На фиг.3 е показан моделния блок на стенда