Въведение

Първият стенд за изпитване на Пелтонови турбини с хоризонтален вал е пуснат в действие през 1959г. в старата лаборатория на катедрата. През 1982г. беше пуснат в действие нов стенд за моделни изпитвания на Пелтонови турбини с вертикален вал. През 2005г. започна изграждането на стенд за изпитване на вертикални Пелтонови турбини в новата лаборатория ХЕХТ.

Основни параметри на моделния блок

Основните параметри на моделния блок са определени на основата на данните от универсалната характеристика на моделната турбина с работно колело П19.9/22 и работните характеристики на помпата, предназначена за този стенд:

· Напор H=40m;

· Дебит (за една дюза) Q=0.0275m3/s;

· Честота на въртене n=587min-1;

· Ефективна мощност: 9.8 kW (при работа с две дюзи 19.6 kW).

Хидравлична схема

На фиг.1 е показана схемата на стенда. Синтезът на тази схема се базира на опита, натрупан при създаването и експлоатирането на двата стенда за изпитване на Пелтонови турбини в старата лаборатория на катедрата, както и на анализа на схемите на подобни стендове във водещи лаборатории в света.

Фиг.1. Схема на стенда

След изхода на помпата е монтиран клинов шибър 3 с електрозадвижване. Той се управлява от командната зала на лаборатория. По напорния тръбопровод 4 с диаметър 300mm (това е първата напорна линия на лаборатория) водата се подава към моделния блок 7. Към напорния тръбопровод е монтирана блендата 5 за измерване на дебита. Разположението й е съобразено с изискванията на стандарта за осигуряване на прави участъци от двете страни на блендата (преди нея правият участък е с дължина около 30 диаметъра на тръбопровода).

Моделният блок е разположен върху платформа на кота +3m. Непосредствено преди него се намира напорния резервоар 6. Моделният блок е предвиден за изпитване на вертикални Пелтонови турбини. Той разполага с три дюзи, като едната от крайните е разположена под ъгъл 600 спрямо средната, а другата крайна – под ъгъл 900. Това дава възможност да бъде моделирано взаимодействието между две съседни дюзи при 4- и 6-дюзови турбини. Валът на моделната турбина е с двойно лагеруване, което позволява да бъдат елиминирани механичните загуби в съответствие с изискванията на IEC Стандарт 60193. Натоварващата система на стенда е реализирана чрез сдвоена зъбна помпа 8, работеща в подходяща схема. Хидравличната система е снабдена с резервоар за масло 10 с обем 1.2m3.

Водата от изхода на работното колело на турбината се отвежда към измерителния резервоар 12 посредством тръбопровода 11, който е с диаметър 250mm. Резервоарът е разположен на основната кота на лаборатория (0.0m). След измерването на дебита в измервателния резервоар, водата преминава в енергогасителната шахта 15 по тръбопровода 14, който е с диаметър 250mm. Към изхода на резервоара 12 е монтиран дисковия затвор 13, който е с електрозадвижване и се управлява от командната зала. Към резервоара е монтиран втори изпускателен тръбопровод 16, който отвежда водата от преливната му част. Водата от шахтата 15 се отвежда в успокоителния сектор на основния резервоар чрез връщащия тръбопровод 18, който е с диаметър 600mm.

На фиг.2 е показан моделния блок на стенда.

Фиг.2. Стенд №1 – моделен блок