СТЕНД №6: АЕРОСТЕНД

Въведение

Първият аеростенд е проектиран и монтиран в старата лаборатория на катедрата през 70-те години на миналия век. През 2000г. той беше разрушен, като част от елементите му бяха съхранени. През пролетта на 2006г. беше проектиран нов аеростенд, който беше изграден в рекордно кратки срокове (50 дни).

Основни параметри

Основните параметри на стенда са определени на основата на техническите данни на съществуващите в лаборатория съоръжения и според задачите, които предстоят да бъдат решавани в бъдеще:

·     Максимално налягане: p= 3200 Pa;

·     Максимален дебит: Q= 2 m3/s;

·     Максимална скорост в тръбопровода: c = 30 m/s;

·     Възможност за провеждане статични и динамични експерименти с вентилатори и затворни съоръжения.

Аеродинамична схема

На фиг.1 е показана схемата на стенда. Синтезът на тази схема се базира на опита, натрупан при създаването и експлоатирането на аеростенда в старата лаборатория на катедрата.

 

Фиг.1. Схема на стенда

Центробежният вентилатор 1 тип >VVN-8, производство на МЗ”Спартак” –Бургас,  се задвижва от асинхронен електродвигател. Основните параметри на вентилатора са: дебит Q = 7000 m3/h ; напор H=350мм в.ст.; к.п.д. >h=81%; консумирана мощност Р=10 >kW; честота на въртене n=1645>min-1.  Изходът на вентилатора е присъединен към събирателния колектор 2. В него се извършва разпределянето  на дебита по двата тръбопровода 5 (DN 400) и 10 (DN 200). Ревизионният люк на колектора е прозрачен и позволява наблюдение на процесите в коллектора (визуализация на течението), а също така и на отварянето на двата дискови затвора (3 и 11) в НАЧАЛОто на тръбопроводите.

Регулирането на положението на дисковите затвори се осъществява ръчно, посредством маховик.

След дисковия затвор на тръбопровода 4 е монтирана изправяща решетка 4.

Тръбопроводът 4  е изграден от 10 стоманени тръби с дължина 1040мм,  диаметър 418мм.Общата дължина на тръбопровода DN 400 e12m. На изхода на тръбопровода е монтиран коноидален дифузор 6.

За измерване на статичното налягане на вентилатора се използва диференциален манометър, запълнен с вода. Измерването на честотата на въртене се извършва чрез система от  програрируем процес-индикатор, импулсен магнитен датчик и магнитопроводим диск. Измерването на мощността се извършва по схемата на Арон с два ватметъра.

Измерването на дебита се извършва чрез определянето на средната скорост на течението в двата тръбопровода. За целта към тях са монтиране скоростомерни тръби (тръба на Прандтл) 6, свързани с диференциални микроманометри, като са осигурени необходимите условия за провеждане на измерванията в съответствие със стандарта. По цялата дължина на двата тръбопровода са изведени щуцери на разстояние 80?100mm, което дава възможност да бъдат измерении хидравличните загуби в правите участъци за различни режими на работа на вентилатора.

В тръбопровода >DN400 e монтиран ирисов затвор 7, а в тръбопровода DN200 – сферичен затвор 9. И двата затвора са с електрозадвижване.

Към изхода на тръбопровода 10 е монтирано устройството 12, с помощта на което може да се променя посоката и скоростта на въздушното течение, с оглед осигуряването на подходящи условия зя изпитване на вятърни двигатели.

На този етап  е възможно провеждането на следните лабораторни упражнения:

·     Скоростно разпределение в права тръба;

·     Хидравлични загуби;

·     Изпитване на центробежен вентилатор;

·     Изпитване на ирисов затвор;

·     Изпитване на сферичен затвор;

·     Изпитване на дисков затвор;

·     Скоростно разпределение в 3D течение;

·     Измерване на скорост в свободно течение.

На фиг.2 е показана фотография на стенда.

Фиг.2. Аеростенд