ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ B1

 

Тема: Енергийно изследване на двукратна водна турбина

1. Цел

Целта на упражнението е построяването на универсалната характеристика на турбината.

2. Опитна уредба

Фиг. 1.1. Схема на опитната уредба

Лабораторното упражнение се провежда на стенд №3 “Двукратни турбини”.

Схема на опитната уредба е показана на фиг. 1.1. Обект на изпитването е двукратната турбина 9, с основен диаметърD1 = 270 mm. Входящото сечение е правоъгълно с 158х136 mm. Параметрите на входа на турбината се осигуряват от центробежната помпа 2, засмукваща вода от основния резервоар 1 и нагнетяваща в напорния тръбопровод 4. За регулиране на параметрите се използва клиновия шибър 3, монтиран след помпата. В направляващото устройство на турбината, енергията на водата се трансформира изцяло в кинетична, а при двукратното преминаване през работното колело се трансформира в механична на вала на турбината. След преминаване през турбината водата попада в нейната шахта преминава по канала 10 и през обемния дебитомер 11 се връща обратно в основния резервоар. Валът на турбината е свързан посредством еластичен съединител с вала на пендел генератора 15, с който се извършва натоварването на турбината. Товара на генератора може да се променя с промяната на товарните съпротивления16, свързани в електрическата му верига. Мощността на турбината се регулира с промяната на отварянето на регулиращия орган s0, задвижван от мотор-редуктора 10.

3. Измервани величини

· Дебит – Q, m3/s

За определяне на дебита се използва тарираната дюза 5, монтирана в напорния тръбопровод 4, и свързания към двете й камери диференциален датчик за налягане 6, с показание dM, bar. С пада на налягане в дюзата, от тарировъчната й зависимост се определя протичащия през турбината дебит.

· Пад – H, mH2O

Определя се с чрез показанията на манометъра 8, монтиран на входа на турбината, и вакуумметъра 7, свързан към работната камера.

Тук ?z е разстоянието от оста на манометъра до оста на турбината, а Hd е динамичния напор. Последния се определя по зависимостта:

· Хидравлична мощност – Ph, kW

Определя се по израза:

· Честота на въртене – n, min-1

Отчита се от оборотомера.

· Въртящ момент – Mb, kgfm

Отчита се от скалата на везната.

· Ефективна мощност – P, kW

Това е мощността на вала на турбината. Определя се по израза:

· Коефициент на полезно действие ? ?

Определя по зависимостта:

· Приведени величини

Определят се по зависимостите:

;  ;

4. Опитни данни

Изследванията се провеждат при постоянен напор, който се поддържа с помощта на клиновия шибър 3. За 9?10 отваряния на регулиращия орган се задават по 7?8 натоварвания от минималното възможното до максималното с променлива стъпка (по-нагъсто около оптималната стойност на приведената еднометрова честота на въртене). След задаването на всеки режим се проверява стойността на напора и ако има съществени отклонения се прави корекция. Изчаква се установяването на режима и се отчитат показанията на измервателните уреди. Резултатите се нанасят и обработват в таблица образец 1.1.

5. Построяване на характеристиките

На базата на обработените опитни данни първоначално се построяват оборотните характеристики  и  при параметър s0. След това в полето  първоначално се построяват линиите s0 = const , а след това с помощта на оборотните характеристики се построяват и 10?12 линии ? = const и 8?10 линииns = const.

На фиг. 1.2 е показана примерна универсална характеристика.

Образец 1.1

Освен това се построяват работните характеристики , като се прави сечение на универсалната характеристика за три стойности на приведената еднометрова честота на въртене:  за оптималната стойност,  за една по-ниска и една по-висока стойност.

Фиг. 1.2. Универсална характеристика на двукратна турбина

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ B2

 

Тема: Енергийно изследване на вертикална турбина Пелтон

1. Цел

Целта на упражнението е построяването на универсалната характеристика на турбината.

2. Опитна уредба

Фиг. 2.1. Схема на опитната уредба

Лабораторното упражнение се провежда на стенд №1 “Пелтонови турбини”.

Схема на опитната уредба е показана на фиг. 2.1. Стендът е автоматизиран и позволява работа в два режима: ръчен и автоматичен. Схема на опитната уредба е показана на фиг. 2.1. Обект на изпитването е моделна Пелтонова турбина 9 с основен диаметър D1 = 420 mm. Параметрите на входа на турбината се осигуряват от центробежната помпа 2, засмукваща вода от основния резервоар 1 и нагнетяваща в напорния тръбопровод 4. За регулиране на параметрите се използва клиновия шибър 3, монтиран след помпата. След преминаване през турбината водата попада в обемния дебитомер 14, където се измерва дебита. За измерването се затваря нормално отворения дисков затвор 15. При отварянето му водата се връща обратно в основния резервоар. Валът на турбината е свързан посредством еластичен съединител със сдвоената зъбна помпа 10, която се използва като хидравлична спирачка за натоварване на вала на турбината. Зъбната помпа засмуква и нагнетява в масления резервоар 13. Дебитът през помпата се променя с регулируемия дросел 12, с което се променя и честотата на въртене на турбината, респ. нейния товар. Мощността на турбината се регулира чрез промяната на отварянето на иглата s0, задвижвана от мотор-редуктор. При по-големи стойности на дебита (например при работа на две дюзи) е предвидена възможност за измерване на дебита с помощта на стандартната дюза 5. В този случай се следят показанията на  и диференциалния преобразувател за налягане 6.

3. Измервани величини

· Дебит – Q, m3/s

Определя се по обемния метод. За целта се използва обемния дебитомер 14. Той има полезен обем 5 m3. В зависимост от големината на дебита се избира големината на контролния обем ?V, респ. времето за напълването му. С увеличаването на времето се подобрява точността, но се намалява скоростта на работа. Обикновено се избира обем, който да се напълва за време ?t около 20?30s. На контролен обем ?V = 1 m3 отговаря височина ?h = 260 mm, която се отчита от нивомера 16. За повишаване на точността измерването се правят няколко измервания, след което стойностите се усредняват (по този начин се изключат грубите грешки).

· Пад – H, mH2O

Определя се с помощта на показанията на датчика за налягане 7, монтиран на входа на на колектора на турбината (в това сечение диаметърът е D0 = 0.250 m).

Тук ?z е разстоянието от чувствителния елемент на датчика до оста на дюзата, а Hd е динамичния напор. Последният се определя по зависимостта:

· Хидравлична мощност – Ph, kW

Определя се по израза:

· Честота на въртене – n, min-1

Отчита се от оборотомера 8.

· Въртящ момент – Mb, Nm

Измерва се с помощта на датчика за сила 11, като стойността му се отчита от контролния панел на таблото за управление.

· Ефективна мощност – P, kW

Това е мощността на вала на турбината.

· Коефициент на полезно действие ? ?

Определя се по зависимостта:

· Приведени величини

Определят се по зависимостите:

;  ;

4. Опитни данни

ИЗСЛЕДВАНИЯта се провеждат при постоянен напор, който се задава на управляващата система и 7?8 отваряния на направляващия апарат. С помощта на регулируемите дросели 12 на системата за управление се задават по 7?8 натоварвания от минималното възможно до максималното. Изчаква се установяването на режима и се отчитат показанията на измервателните уреди. Тъй като при този тип турбини направляващият апарат и работното колело работят независимо един от друг, при промяна на натоварването дебита не се променя и затова стойността на последния се измерва веднъж за всяко отваряне (с цел намаляване на времето за провеждане на изследването). Резултатите се нанасят и обработват в таблица по образец 2.1.

Образец 2.1

5. Построяване на характеристиките

На базата на обработените опитни данни първоначално се построяват оборотните характеристики  и  при параметър s0. Построява се универсалната характеристика, като в полето  първоначално се построяват линиите s0 = const след това с помощта на оборотните характеристики се построяват и 9?10 линии ? = const и 7?8 линииns = const.

На фиг. 2.2 е показана примерна универсална характеристика.

Освен това се построяват работните характеристики , като се прави сечение на универсалната характеристика за три стойности на приведената еднометрова честота на въртене:  за оптималната стойност,  за една по-ниска и една по-висока стойност.

Фиг. 2.2. Универсална характеристика на Пелтонова турбина

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ B3

Тема: Определяне на граничната честота на въртене на водни турбини

1. Цел

Целта на упражнението е определянето на приведената еднометрова гранична честота на въртене и на коефициента на гранична честота на въртене при различни режими на работа на моделна водна турбина.

2. Опитна уредба

Лабораторното упражнение може да се проведе на всеки един от турбинните стендове в лабораторията. По-надолу е описано провеждането му на стенд №3 “Двукратни турбини”.

Схемата и описанието на опитната уредба са представени в лабораторно упражнение B1.

3. Измервани величини

· Гранична (разгонна) честота на въртене – np, min-1

Отчита се от оборотомера на стенда

· Коефициент на гранична (разгонна) честота на въртене ? kp

Определя се като отношение на граничната към номиналната честота на въртене по зависимостта:

· Приведена еднометрова гранична (разгонна) честота на въртене ? , min-1

Определя се по зависимостта:

Описанието на останалите величини е направено в упражнение B1.

4. Опитни данни

От универсалната характеристика на турбината, получена в упражнение B1, се отчита оптималната стойност на приведената еднометрова честота на въртене. За същите отваряния s0 се задават режими на работа с оптималната честота на въртене. След установяване на режима на работа моделната турбина се разтоварва внезапно (прекъсва се веригата на товарните съпротивления 16) и на дисплея на честотомера се следи за изменението на на честотата на въртене, като се отчета максималната стойност (граничната честота на въртене).

Резултатите се нанасят и обработват в таблица по образец 3.1.

Образец 3.1

5. Построяване на характеристиките

С помощта на резултатите от таблицата по образец 3.1 се строят зависимостите на изменение на  и коефициента kp в зависимост от отварянето s0.

На фиг. 3.2 е показана зависимостта на коефициента на гранична честота на въртене от относителното отваряне на регулиращия на двукратна турбина, а на фиг.3.3 – зависимостта на приведената еднометрова гранична честота на въртене от относителното отваряне на направляващия апарат на моделна Пелтонова турбина (отношение на отварянето към оптимарната му стойност) - стенд №1.

Фиг. 3.2. Разгонна характеристика на моделна двукратна турбина

Фиг. 3.3. Разгонна характеристика на моделна Пелтонова турбина