ИЗПИТИ

1. Въпросници за учебната 2022/2023 година по дисциплините:
Хидравлични машини и пневматика;
Водни турбини;
Хидроенергетика;
Ветроенергетика и вятърни турбини;
Възобновяеми енергиини технологии и енергиина ефективност;
Водноелектрически централи.

2. Списък с лабораторните упражнения по различните учебни дисциплини провеждани в лабораторията "Хидроенергетика и хидравлични турбомашини" може да видите тук.

3. Тест за подготовка по учебната дисциплина "Хидравлични машини и пневматика" може да видите тук.

4. Задачи за подготовка по учебната дисциплина "Хидравлични машини и пневматика" може да видите тук.

Лекции по "Хидравлични машини и пневматика"

Тук може да видите кратки филмирани версии (без звук) на лекциите:

Редовно обучение;
Задочно обучение;
Тема 1: Сили, налягане и основни свойства на флуидите;
Тема 2: Равновесие на флуид в силово поле. Скачени съдове. Измерване на налягане. Хидростатичен натиск върху стени. Архимедова сила;
Тема 3: Кинематика на флуидните течения – основни понятия. Уравнение за движение на идеален флуид;
Тема 4: Интеграли на Ойлеровите диференциални уравнения: уравнение на Бернули за течение в неподвижен и във въртящ се канал. Установено изтичане от съдове;
Тема 5: Непрекъснатост на теченията. Методи и устройства за измерване на дебит;
Тема 6: Теорема за количеството на движение при установени течения. Приложения – реакция върху крива тръба, натиск на струя върху стена, реакция на изтичаща струя;
Тема 7: Ламинарно и турбулентно течение в права тръба. Скоростно разпределение при ламинарно и турбулентно течение в цилиндрична тръба;
Тема 8: Хидравлични съпротивления. Пълно съпротивление на тръбопроводна система;
Тема 9: Използване на водната енергия. Хидроенергийна турбосистема. ВЕЦ и ПАВЕЦ. Товарова диаграма;
Тема 10: Основни параметри на водните турбини и тяхното измерване. Режими на работа;
Тема 11: Основно уравнение на хидравличните турбомашини;
Тема 12: Подобие и моделиране на водните турбини. Критерии за подобие. Приведени величини. Специфична честота на въртене;
Тема 13: Активни водни турбини. Принцип на действие, характерни особености. Пелтонови и двукратни турбини – конструкции и характеристики;
Тема 14: Реактивни водни турбини. Принцип на действие, характерни особености. Францисови, осови и диагонални турбини – конструкции и характеристики;
Тема 15: Малки ВЕЦ. Технико-икономически параметри, особености на машинното оборудване;
Тема 16: Моделни и натурни изпитвания на водните турбини. Моделни опитни уредби. Характеристики на водните турбини;
Тема 17: Помпи – класификация и принципи на действие. Основни параметри и тяхното измерване;
Тема 18: Центробежни помпи – принцип на действие, особености на конструкциите. Кинематика на течението в работното колело;
Тема 19: Работа на турбопомпите при промяна на честотата на въртене;
Тема 20: Характеристики на турбопомпите. Изчислителни и реални характеристики. Работни и универсални характеристики;
Тема 21: Осови помпи – принцип на действие, особености на конструкциите. Кинематика на течението в работното колело;
Тема 22: Кавитация. Допустима смукателна височина при турбопомпите. Мерки за борба с кавитацията;
Тема 23: Работа на турбопомпите в хидравлични турбосистеми. Работна точка. Неустойчива работа (помпаж). Паралелна и последователна работа на турбопомпи;
Тема 24: Регулиране на параметрите на турбопомпите – методи, ефективност на регулирането;
Тема 25: Центробежни и осови вентилатори. Работа в системи. Характеристики. Регулиране на дебита;
Тема 26: Неротационни обемни помпи. Особености на работния процес, индикаторна диаграма. Характеристики;
Тема 27: Ротационни обемни помпи (зъбни, пластинкови, винтови). Особености на конструкциите и работния процес. Характеристики;