ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВОДНИ ТУРБИНИ

1. Obretenov V. Optimum design of deflectors for Pelton water turbines. Proceedings of the HYDROFORUM 2000, pp. 393-405. Czorsztyn, Poland, 2000, ISBN 83-88237-05-5.

2. Obretenov V. Modernization of Francis water turbine. Journal of the mechanical behavior of materials, v. 11, No 5, pp. 365-372. Freund publishing house, London, England, 2000, ISSN 0334-8938.

3. Obretenov V., V. Kichev. Experimental study of hydro-aggregates. Proceedings of the 12th International Seminar on Hydropowr Plants, pp. 273-282, Wien, 2002, ISBN 3-85028-357-7.

4. Обретенов В., Ц. Цалов. Двукратни водни турбини за малки ВЕЦ. Енергиен форум 2003, т. 1, стр. 346-349, Варна, 2003.

5. Обретенов В., Ц. Цалов, К. Димитров, К. Ангелов. Стенд за изпитване на Пелтонови водни турбини. Научна конференция ЕМФ`2003, сборник доклади, т. I, стр. 167-172, София, 2003.

6. Обретенов В., К. Николов, Ц. Цалов. Стенд за изпитване на Францисови водни турбини. Научна конференция ЕМФ`2004, сборник доклади, т. II, стр. 91-97, Варна, 2004.

7. Обретенов В., И. Дянков. Автоматизиране на стенд за моделни изпитвания на водни турбини тип Пелтон. Сп. "Механика на машините", стр. 57-60, Варна, 2004.

8. Обретенов В., Ц. Цалов, К. Николов. Автоматизиране на стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини. Научна конференция ЕМФ`2005, сборник доклади, т. ІI, стр. 80-85, Варна, 2005.

9. Обретенов В., К. Ангелов. Стенд за опитни изследвания на двукратни турбини. Научна конференция ЕМФ`2006, сборник доклади, т. II, стр. 145-151, Варна, 2006.

10. Оbretenov V. Modernization of Pelton turbine. Сп. "Проблемы машиностроения" (АН Украины), № 4, т. 9, стр. 34-38, Харьков, 2006, ISSN 0131-2928.

11. Обретенов В., К. Ангелов, Й. Йорданов. Система за автоматизирано управление на стенд за изпитване на двукратни водни турбини. Сп. "Механика на машините" № 72, стр. 40-44, Варна, 2007.

12. Обретенов В., Ц. Цалов, В. Радев. Стенд за моделни изследвания на осови водни турбини. Научна конференция ЕМФ`2007, сборник доклади, т. II, стр. 70-76, Созопол, 2007.

13. Обретенов В., Г. Табаков. Универсален стенд за опитни изследвания на Францисови водни турбини. Научна конференция ЕМФ`2007, сборник доклади, т. II, стр. 77-83, Созопол, 2007.

14. Ангелов К. Експериментално изследване на влиянието на изпускателната тръба върху работата на двукратна турбина. Научна конференция ЕМФ`2008, сборник доклади, т. II, стр. 101-105, Созопол, 2008.

15. Обретенов В., Ц. Цалов, К. Ангелов. Опитно изследване на моделна двукратна турбина. Сп. "Механика на машините" № 79, стр. 83-87, Варна, 2008.

16. Obretenov V. Modernization of a Francis water turbine. Пробемы машиностроения, № 5, т. 12, стр. 8-15. Харьков, 2009, ISSN 0131-2928.

17. Обретенов В., Ц. Цалов. Определяне осовото натоварване на хоризонтална Францисова турбина. Сп. "Топлотехника" № 2, стр. 43-47, Варна, 2011, ISSN 1314-2550.

18. Обретенов В., Ц. Цалов, Г. Табаков. Опитно изследване на дебитната характеристика на Капланова водна турбина. Сп. "Топлотехника", № 2, стр. 48-51, Варна, 2011. ISSN 1314-2550.

19. Обретенов В., Ц. Цалов. Моделна Капланова водна турбина. Научна конференция ЕМФ`2011, сборник доклади, т. ІІ, стр. 15-21, Созопол, 2011.

20. Обретенов В. Работно колело за осова водна турбина. Научна конференция ЕМФ`2011, сборник доклади, т. ІІ, стр. 9-15, Созопол, 2011.

21. Обретенов В. Характеристики на водни турбини. Сп. "Енерджи ревю", бр. 1, 2012, стр. 93-96, ISSN 1314-0671.

22. Obretenov V., Ts. Tsalov, St. Mateev. Stand for Testing of Hydrokinetic Turbines. Proceedings of the Сonference COFRET`12, pp. 266-269, Sozopol 2012, ISBN 978-619-460-008-3.

23. Обретенов В. Модернизация на водни турбини. Сп. "Енерджи ревю", бр. 4, 2012, стр. 62-65, ISSN 1314-0671.

24. Обретенов В., Г. Табаков. Опитно изследване и диагностика на Пелтонови водни турбини. Научни трудове на Русенския университет, т. 51, серия 1.2, стр. 143-148. Русе, 2012, ISSN 1311-3321.

25. Обретенов В. Повишаване на ефективността на водни турбини. Сп. "Енерджи ревю", бр. 1, 2013, стр. 45-48, ISSN 1314-0671.

26. Обретенов, В., Ц. Цалов. Двукратна водна турбина за средни напори. Научна конференция ЕМФ`2013, сборник доклади, т. ІІ, стр. 72-76, Созопол, 2013. ISSN 1314-5371

27. Обретенов, В., Ц. Цалов, К. Ангелов. Изследване на моделни работни колела за двукратни водни турбини. Сп. "Топлотехника", бр. 5, кн. 2, стр. 51-55. Издателство на ТУ-Варна, 2013. ISSN 1314-2550.

28. Обретенов, В., Ц. Цалов. Пелтонова водна турбина за малка ВЕЦ. Сп. "Топлотехника", бр. 5, кн. 2, стр. 56-59. Издателство на ТУ-Варна, 2013. ISSN 1314-2550.

29. Обретенов В. Моделни изпитвания на водни турбини. Сп. "Енерджи ревю", бр. 3, 2013, стр. 62-65, ISSN 1314-0671.

30. Obretenov, V. Analysis of the load of Pelton water turbine shaft and guide bearing. International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), vol. 4, issue 5, pp. 257-265, 2013. ISSN 0976-6340.

31. Obretenov, V. Flow rate characteristics of Kaplan water turbine. International Journal of Advanced Research in Engineering & Technology (IJARET), Volume 5, Issue 4, April (2014), pp. 103-110, 2014. ISSN 0976-6480.

32. Обретенов, В., Р. Илиев. Синтез на работно колело на хидрокинетична турбина с вертикална ос. Научна конференция ЕМФ`2017, сборник доклади, т. ІІ, стр. 69-75, Созопол, 2017. ISSN 1314-5371.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

1. Обретенов В. Стенд за изпитване на вятърни турбини. Научна конференция ЕМФ`2009, сборник доклади, т. ІІ, стр. 61-65, Созопол, 2009.

2. Обретенов В., Ц. Цалов. Опитно изследване на ветропомпен агрегат. Научна конференция ЕМФ`2009, сборник доклади, т. ІІ, стр. 66-71, Созопол, 2009.

3. Обретенов В., Ц. Цалов. Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател. Сп. "Топлотехника" № 1, стр. 47-50, Варна, 2010, ISSN 1314-2550.

4. Обретенов В., Ц. Цалов. Изследване на скоростното разпределение във входното сечение на вятърен двигател. Научна конференция ЕМФ`2010, сборник доклади, т. ІІ, стр. 59-65, Созопол, 2010.

5. Обретенов В. Опитно изследване на вятърен двигател с хоризонтална ос. Научна конференция ЕМФ`2010, сборник доклади, т. ІІ, стр. 53-58, Созопол, 2010.

6. Обретенов В. Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател с цилиндрични лопатки. Сп. "Енерджи ревю", бр. 2, стр. 77-87, София, 2011, ISSN 1314-0671.

7. Обретенов В., Ц. Цалов, Й. Йорданов. Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос. Научна конференция ЕМФ`2011, сборник доклади, т. ІІ, стр. 21-27, Созопол, 2011.

8. Obretenov V. Experimental study of runners for vertical axis wind turbine. Proceedings of the Сonference COFRET`12, pp. 350-353, Sozopol 2012, ISBN 978-619-460-008-3.

9. Обретенов, В., Ц. Цалов, Т. Чакъров. Синтез на лопатъчни системи за вятърни турбини с хоризонтална ос. Национална конференция "Машинни науки`2012", Сливен, 2012.

10. Обретенов, В., Ц. Цалов, Т. Чакъров. Вятърна турбина с вертикална ос. Научна конференция ЕМФ`2012, сборник доклади, т. ІІ, стр. 28-34, Созопол, 2012. ISSN 1314-5371

11. Обретенов, В. Изследване на вертикална вятърна турбина с вътрешен цилиндър. Научна конференция ЕМФ`2013, сборник доклади, т. ІІ, стр. 72-76, Созопол, 2013. ISSN 1314-5371

12. Обретенов, В. Изследване на вертикална вятърна турбина със сдвоени работни лопатки. Научна конференция ЕМФ`2014, сборник доклади, т. ІІ, стр. 69-75, Созопол, 2014. ISSN 1314-5371.

13. Обретенов, В., Ц. Цалов, П. Марчев. Моделна вятърна турбина. Научни трудове на Русенския университет, т.51, серия 1.2, стр. 143-148. Русе, 2014, ISSN 1311-3321.

14. Обретенов, В., Р. Илиев. Нова моделна вятърна турбина с вертикална ос. Научна конференция ЕМФ`2018, сборник доклади, стр. 287-294, Созопол, 2018, ISSN 1314 – 5371.

15. Obretenov, V., R. Iliev. Experimental study of Darrieus wind turbine runners. Proceedings of the Scientific Conference EMF`2019, pp. 278-282, Sozopol, 2019, ISSN 1314 – 5371.

16. Obretenov V., R. Iliev. A Study of a Darrieus Vertical Axis Wind Turbine with a guiding nozzle. 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), Sozopol, DOI: 10.1051/e3sconf/202020702011, 2020.

17. Iliev R. A CFD analysis of the performance characteristics of different Darrieus turbine runners. 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), Sozopol, DOI: 10.1051/e3sconf/202020702012, 2020.

18. Obretenov V., R. Iliev. Determination of The Optimal Parameters of a Vertical Axis Wind Turbine with Cylindrical Guide Vane Unit. 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406245, 2021.

19. Obretenov V., R. Iliev, Ts. Tsalov. Determining the Optimal Parameters of Vertical Axis Wind Turbine with an Inner Cylinder. 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406266, 2021.

20. Obretenov V., R. Iliev. Investigations of a vertical axis wind turbine with frontal cylindrical guide vane unit. 26th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2021), Sozopol, DOI: 10.1051/e3sconf/202132704005, 2021.

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА

1. Обретенов В. Балансовое исследование обратимого гидроагрегата. Международна конференция "Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика". Сб. доклады, стр. 35-43, С. Петербург, 2005.

2. Обретенов В. Определяне минималната мощност на хидроагрегатите в ПАВЕЦ "ЧАИРА" в турбинен режим. Сп. "Механика на машините" № 79, стр. 92-96, Варна, 2008, ISSN 0861-9727.

3. Обретенов В., Ц. Цалов. Двукратни турбини за малки ВЕЦ. Сп. "Енерджи ревю", бр. 4, стр. 66-77, София, 2011.

4. Обретенов В. Режимни характеристики на ВЕЦ и ПАВЕЦ. Сп. "Енерджи ревю", бр. 2, 2012, стр. 58-61, ISSN 1314-0671.

5. Цалов, Ц. Възможности за усвояване на неизползвания хидроенергиен потенциал в България. -В: Топлотехника, 2014, № 7, с. 29-34. ISSN 1314 2550.